Skip to main content

 

ARTIKEL 1 – Definities 

 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (versie 11 mei 2022), dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van de Fotograaf (hierna Aanbod), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen de Fotograaf en de Klant (hierna “Overeenkomst). 

Fotograaf”: [Oogenblikfotografie. Oude Leuvensebaan 10b, 3460 Bekkevoort. BE0696951631 info@oogenblikfotografie.be]. 

Diensten”: alle diensten die door Fotograaf worden geleverd in het kader van een Overeenkomst. 

Klant”: de (toekomstige) contractspartij van de Fotograaf aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt. 

 

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en totstandkoming van de Overeenkomst 

 

1. Van zodra tussen de Fotograaf en de Klant één enkele Overeenkomst tot stand komt op basis van een Aanbod van de Fotograaf waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst die nadien tot stand zou komen tussen de Fotograaf en de Klant, tenzij anders overeengekomen dan wel tenzij een andere versie van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing werd verklaard op deze latere overeenkomst(en). 

2. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de eigen algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant en de Klant erkent dat het enkel documenten uitgaande van de Fotograaf zijn die de contractuele rechten en verplichtingen tussen de Klant en de Fotograaf beheersen. Het opsturen van een bestelbon, purchase order of eender welk ander document ter bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de offerte door de Klant heeft geen enkele invloed op hetgeen bepaald in dit artikel. 

3. Ingeval een offerte afwijkende bepalingen bevat ten aanzien van de Algemene Voorwaarden, dan hebben de bepalingen van de offerte voorrang. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing. Afwijkende bepalingen in een offerte gelden daarenboven slechts voor de Diensten vermeld in die specifieke offerte en niet op latere overeenkomsten die tot stand zouden komen (voor die overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing). 

4. Een Overeenkomst kan slechts geldig tot stand komen indien de Overeenkomst is ondertekend door een persoon die de Fotograaf rechtsgeldig kan verbinden dan wel door een persoon die hiertoe een uitdrukkelijke volmacht heeft gekregen. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden, agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, e.d.m. kunnen de Fotograaf in geen geval verbinden, tenzij deze bekrachtigd worden door de in dit artikel vermelde personen. De Klant die een Aanbod heeft aanvaard kan zich evenwel niet op dit artikel beroepen om voor te houden dat een Overeenkomst niet tot stand is gekomen. 

 

ARTIKEL 3 – Aanbod 

 

1. De offerte uitgaande van de Fotograaf somt op limitatieve wijze de Diensten op die bij aanvaarding van het Aanbod het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst en de prijs die verschuldigd is door de Klant voor de uitvoering van de Diensten. 

2. Wijzigingen aan de Overeenkomst (zoals vb. Diensten niet voorzien in het Aanbod) kunnen slechts overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden gebeuren. 

3. Alle door de Fotograaf voor de Diensten opgegeven prijzen zijn excl. btw of andere kosten verbonden aan de uitvoering van de Diensten die niet voorzien zijn in het Aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in het Aanbod.  

4. Informatie die door de Fotograaf ter beschikking wordt gesteld over de Diensten bevat uitsluitend algemene informatie die de Fotograaf niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan. De Overeenkomst wordt enkel beheerst door de bepalingen van het Aanbod en eventuele andere schriftelijk door Partijen overeengekomen zaken. 

 

ARTIKEL 4 – Wijzigingen aan Overeenkomsten 

 

1. Wijzigingen aan een Overeenkomst na de totstandkoming ervan (zoals vb. de vraag om extra Diensten te leveren) worden slechts onderdeel van de Overeenkomst als de overeenkomst met betrekking tot deze wijzigingen door de Fotograaf schriftelijk bevestigd is. Ingeval deze wijzigingen meerkosten of meerwerken veroorzaken, zullen deze zaken door de Fotograaf in rekening gebracht kunnen worden (ofwel aan de prijs vermeld in de Overeenkomst met betrekking tot de wijziging ofwel in regie op basis van de gebruikelijke tarieven voor werken in regie). 

2. Een gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst is in beginsel niet mogelijk en de Fotograaf heeft steeds het recht om aan te dringen op de uitvoering van de Overeenkomst. Ingeval evenwel een dergelijke annulering door de Fotograaf wordt aanvaard, dan is de Klant gehouden tot betaling aan de Fotograaf van 50% van alle door de Klant in uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, onverminderd het recht op betaling van openstaande facturen en onverminderd het recht van de Fotograaf om een hogere vergoeding in rechte te vorderen ingeval de werkelijk door de annulering geleden schade de in dit artikel bepaalde vergoeding overstijgt. Ingeval de Klant een consument is, dan heeft de Klant recht op eenzelfde vergoeding ingeval van een annulering door de Fotograaf tenzij ingeval van overmacht (waarbij ziekte, overlijden van een naaste in elk geval overmacht uitmaakt). 

 

ARTIKEL 5 – Levering van Diensten 

 

1. Levering van Diensten gebeurt in beginsel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op de zetel van de Fotograaf. 

2. De Klant erkent dat de aard van de Diensten betekent dat de Fotograaf enkel en alleen gehouden is tot een inspanningsverbintenis en dat de Fotograaf niet kan garanderen dat de Diensten een welbepaald resultaat zouden hebben. Subjectieve ontevredenheid over vb. foto’s kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding of tot ontbinding of verbreking van de Overeenkomst.  

3. De Klant erkent tevens dat De Fotograaf voor de levering van de Diensten voortgaat op de informatie aangeleverd door de Klant en dat het dus essentieel is dat informatie (over vb. events of locaties- gedetailleerd wordt aangeleverd. Het is de verplichting van de Klant om dit aan te leveren en de Fotograaf heeft geen enkele verplichting om op actieve wijze bijkomende informatie op te vragen. 

4. Indien in uitvoering van de Overeenkomst verschillende Diensten worden geleverd (vb. in het kader van verschillende events), dan heeft de Fotograaf het recht om deze Diensten op te splitsen en om elke afzonderlijke Dienst dan na levering te factureren aan de Klant. 

5. De Fotograaf levert alle redelijke inspanningen om de Diensten en foto’s zo snel mogelijk te leveren, maar de Klant erkent dat leveringstermijnen of –data vermeld op een Aanbod indicatief zijn en de Fotograaf niet binden, tenzij duidelijk anders schriftelijk overeengekomen. Een overschrijding van de leveringstermijn kan door de Klant dus niet ingeroepen worden om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen of om schadevergoeding te vorderen. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Klant wel het recht om de Overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat de Fotograaf nog steeds niet heeft geleverd binnen de tussen de Fotograaf en de Klant overeengekomen nieuwe leveringsdatum (of bij gebreke aan zulke overeengekomen nieuwe leveringsdatum, binnen een periode van 1 maand) nadat de Fotograaf hiertoe door de Klant per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De ontbinding van de Overeenkomst heeft dan desgevallend enkel betrekking op die Diensten die niet werden geleverd. Ingeval van een ontbinding ten laste van de Fotograaf op basis van dit artikel is de eventueel aan de Klant toekomende schadevergoeding beperkt tot de prijs van de Diensten die niet werden geleverd, onverminderd de overige beperkingen van de aansprakelijkheid van de Fotograaf zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden. 

6. Eventueel overeengekomen bindende leveringstermijnen of -data, waarvan dan uitdrukkelijk sprake dient te zijn in het Aanbod of de Overeenkomst, gelden slechts indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens tijdig aan de Fotograaf ter beschikking werden gesteld. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door de Klant de Overeenkomst slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk of indien hierdoor andere extra kosten gemaakt moeten worden, is de Fotograaf, zonder voorafgaand overleg met de Klant, gerechtigd deze extra kosten in rekening te brengen en te factureren aan de Klant. Bij niet-tijdige levering door de Klant is de Fotograaf gerechtigd de datum van uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig te bepalen in functie van de interne mogelijkheden.  

7. Ingeval van vertraging of gebreken in de levering van de Diensten kan de Klant de Diensten niet op kosten van de Fotograaf door derden laten leveren. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 

8. Indien onderdeel van de Diensten het gebruik inhoudt van bepaalde door de Fotograaf ter beschikking gestelde software, dan betekent dit dat de Fotograaf aan de Klant slechts een niet-exclusief gebruik van de software verleent voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Op de levering van en het gebruik van dergelijke software zijn de bepalingen van de softwarelicentieovereenkomsten van de producent en/of leverancier van de software van toepassing. 

9. De Fotograaf is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden. 

 

ARTIKEL 6 – Duur en ontbinding 

 

1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur noodzakelijk voor de levering van de Diensten, onverminderd hetgeen bepaald in andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden. 

2. Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst door of lastens de Klant, heeft de Fotograaf van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op betaling van 50% van alle door de Klant in uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, onverminderd het recht op betaling van openstaande facturen en onverminderd het recht van de Fotograaf om een hogere vergoeding in rechte te vorderen ingeval de werkelijk door de verbreking geleden schade de in dit artikel bepaalde vergoeding overstijgt. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij De Fotograaf schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe de Fotograaf het recht heeft: 

  • Niet-betaling door de Klant van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de 15 dagen na een aangetekende ingebrekestelling door de Fotograaf; 
  • Faillissement of ontbinding van de Klant; 
  • Een inbreuk op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarin de sanctie van ontbinding uitdrukkelijk werd voorzien; 
  • Weigering om Diensten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst af te nemen. 

Ingeval de Klant een consument is, dan heeft de Klant recht op eenzelfde vergoeding ingeval van een ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de Fotograaf, tenzij ingeval van overmacht (waarbij ziekte, overlijden van een naaste in elk geval overmacht uitmaakt). 

 

ARTIKEL 7 – Betaling 

 

1. De Klant is verplicht alle overeenkomstig de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst door de Klant van de factuur van de Fotograaf en dit op de zetel van de Fotograaf en in elk geval voorafgaand aan de levering van het resultaat van de Diensten, dit behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst.  

2. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft de Fotograaf van rechtswege recht heeft op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook het recht op de levering van de Diensten op te schorten. Ingeval de Fotograaf enige betaling dient te verrichten in uitvoering van de Overeenkomst, is de sanctie ingeval van laattijdige betaling door de Fotograaf beperkt tot de wettelijke regeling opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.  

3. De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming. 

4. Tot zekerheid van de betaling van de vordering van de Fotograaf geeft de Klant alle schuldvorderingen in pand die de Klant eventueel heeft ten aanzien van zijn klanten. Dit pandrecht omvat het verschuldigd saldo van alle in uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, alsook evenals alle bijkomende en aanvullende sommen die de Klant aan De Fotograaf, om welke reden ook verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van de Overeenkomst en de Diensten. 

5. Eveneens tot zekerheid van betaling van de vordering van De Fotograaf, heeft de Fotograaf een retentierecht op alle eventuele eigendommen van de Klant of derden die ter voorbereiding van een Overeenkomst of in uitvoering van een Overeenkomst aan de Fotograaf werden overhandigd (retentierecht dat eveneens ingeval van faillissement van de Klant blijft gelden). 

6. Indien een opdracht tot levering van Diensten voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid 

 

1. De Fotograaf verbindt zich ertoe de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren, doch de Fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel, eveneens rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 

2. Onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid van de Fotograaf, zoals eventueel vermeld elders in deze Algemene Voorwaarden, erkent de Klant dat de Fotograaf niet aansprakelijk is voor informatie, gegevens, bestanden of andere zaken die door de Klant ter beschikking worden gesteld. De Klant vrijwaart de Fotograaf voor alle mogelijke aanspraken die derden ten aanzien van de Fotograaf zouden laten gelden voor wat betreft deze informatie, gegevens, bestanden of andere zaken.  

3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Fotograaf in elk beperkt tot materiële, rechtstreekse schade geleden door de Klant die in oorzakelijk verband staat met een zware fout vanwege de Fotograaf (met uitsluiting van andere indirecte, commerciële, morele of andere schade) en daarenboven nog tot het hoogste van de volgende bedragen: het bedrag van de voor de betrokken Overeenkomst overeengekomen prijs of het bedrag dat door de verzekeraar van de Fotograaf betaald wordt in het kader van een onder dekking van de verzekeringen van de Fotograaf vallend schadegeval. 

4. De Fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Klant dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.  

 

ARTIKEL 9 – Klachten en garantie 

 

1. Klachten of gebreken met betrekking tot de Diensten en foto’s dienen te worden gemeld aan de Fotograaf binnen de 14 kalenderdagen volgend op de kennisname door de Klant van de elementen waarop de klacht is gebaseerd.. 

2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht om de ontbinding van de volledige Overeenkomst lastens de Fotograaf te vorderen. 

3. Indien de Fotograaf een klacht terecht en bewezen acht, heeft de Fotograaf de keuze om hetzij de niet deugdelijk gebleken Dienst kosteloos opnieuw te leveren, hetzij de Klant een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te geven.  

5. Voor door derden door bemiddeling van de Fotograaf geleverde diensten is de Fotograaf nooit gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de leverancier van de geleverde diensten verstrekte garantie.  

 

ARTIKEL 10 – Intellectuele Eigendom 

 

1. Het gebruiksrecht op de door de Fotograaf gemaakte en/of geleverde werken (ontwerpen, documentatie, tekeningen, software, gegevens, foto’s, hierna “de Werken”)), vangt – niettegenstaande de feitelijke levering – slechts aan indien de Klant alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst in uitvoering waarvan de zaken werden geleverd, werden nagekomen, inzonderheid: 

  • de betaling van de voor de levering overeengekomen vergoedingen en prijzen 
  • de betaling van eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Klant van de Overeenkomst 

2. De Fotograaf blijft te allen tijde de uitsluitende eigenaar van de auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten op de Werken en de Klant krijgt slechts, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, een niet exclusief gebruiksrecht op de Werken voor de doeleinden voorzien in de Overeenkomst. De Werken mogen door de Klant slechts voor deze doeleinden worden gereproduceerd of afgedrukt (en mogen dus zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Fotograaf niet aan derden ter beschikking worden gesteld), waarbij eventuele aanwezige vermeldingen naar intellectuele eigendomsrechten niet verwijderd mogen worden.  

Software of andere werken die eigendom zijn van derden blijven uitsluitend eigendom van deze derden en het gebruiksrecht van deze zaken wordt beperkt tot de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomsten m.b.t. deze zaken of werken. Indien (een werknemer, agent, tussenpersoon of andere persoon van) de Klant op enigerlei wijze zou kunnen worden beschouwd als auteur van een deel van de Werken, dan maakt de Klant zich sterk dat de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op deze Werken aan de Fotograaf worden overgedragen en dat de Klant zelf overeenkomsten heeft gesloten met de betrokken personen tot overname van de intellectuele eigendomsrechten. 

3. Klanten die aan de Fotograaf informatie, bestanden, gegeven, teksten e.a. verschaffen in het kader van de levering van de Diensten geven, tenzij anders tussen partijen overeengekomen (vb. in het kader van een NDA), aan de Fotograaf het niet-exclusieve recht om deze zaken te reproduceren, af te drukken, aan het publiek mee te delen voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden (o.m. promotie van activiteiten van de Fotograaf), zonder dat dit in hoofde van de betrokken Klant recht geeft op enige vergoeding. 

 

ARTIKEL 11 – Privacy 

 

1. Met het oog op de uitvoering van Overeenkomsten en de levering van Diensten verwerkt de Fotograaf persoonsgegevens, meer bepaald voor de uitvoering van de Overeenkomsten en in dit verband erkent de Klant kennis te hebben genomen van de privacy policy en cookieverklaring van de Fotograaf. De Fotograaf bevestigt dat zij een belangrijke waarde hecht aan de bescherming van deze gegevens. De Fotograaf houdt zich aan de wet (onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ‘AVG’) en verwerkt de gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze. Het is evenwel aan de Klant om de betrokkenen bij de verwerking (zoals vb. gasten van de Klant) in te lichten over de rechten die zij hebben (verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking of een verzoek tot overdraagbaarheid). 

2. Indien de Fotograaf andere organisaties inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens dan zorgt de Fotograaf ervoor dat deze minimaal voldoen aan de wettelijke bepalingen. De Fotograaf heeft een eigen informatieveiligheidsbeleid en past voldoende passende technische en organisatorische maatregelen toe opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen bij de verwerking zijn gewaarborgd. Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking. De Fotograaf zorgt voor de veiligheid en het goede gebruik van de toegangscodes, gebruikersnamen en wachtwoorden, alsook voor het regelmatig wijzigen van deze codes en wachtwoorden, om toegang te hebben tot de persoonsgegevens en ze te verwerken. De Fotograaf verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen opdat al wie toegang heeft tot de persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier omgaat met codes en wachtwoorden. 

3. De Fotograaf informeert de Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, via e-mail, zodra er kennis is genomen van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens.  

 

ARTIKEL 12 – Vertrouwelijkheid 

 

Alle informatie, bestanden en andere zaken die in uitvoering van een Overeenkomst worden uitgewisseld tussen de Fotograaf en de Klant zijn vertrouwelijk en kunnen door de beide partijen, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst, enkel gebruikt worden met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de Diensten. 

 

ARTIKEL 13 – Algemeen 

 

1. De Klant heeft niet het recht om enige rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst of de Overeenkomst zelf over te dragen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van De Fotograaf. 

2. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. 

3. Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd.